Rusya Muhârebesi târîhi ; Gülbün-i inşâ ; Avrupa'nın ahvâline dâir ; İtalya seyâhatnâmesi ; Münşeât ; Risâle-i ahlâk ; Zeyl-i risâle-i ahlâk ; Bazı kelîmât-ı nushiyye ve müsellemeyi mutazammın risâle / Mehmed Sâdık Rıf'at Paşa.

Yer Numarası
A.II/3753
Dil Kodu
Osmanlı Türkçesi
Eser Adının Farklı Biçimi
Müntehabât-ı âsâr
Yayın Bilgisi
1., 3-6. ve 8. Risâleler. [İstanbul] : [yayl.y.], [t.y.]
2. Risâle. [İstanbul] : [yayl.y.], H. 1275.
7. Risâle. [İstanbul] : [yayl.y.], H. 1275 (Takvîmhâne-i Âmire)
Fiziksel Niteleme
8 risâle 1 ciltte (1. risâle 4, 52 s., 2. risâle 52 s., 3. risâle s. 1-17, 4. risâle s. [18]-42, 5. risâle s. 43-103, 6. risâle [3], 23 s., 7. risâle 42 s., 8. risâle 34 s.) ; 19 cm
Genel Not
“Oğlu Mehmed Rauf Paşa, babasının ölümünden sonra yazılarından yaptığı seçmeleri Müntehabât-ı Âsâr adı altında toplayıp yayımlamıştır. Risâleler şeklinde neşredilen bu yazılar Rusya Muharebesi Tarihi, Gülbün-i İnşâ, Avrupa Ahvâline Ait Risâle, İtalya Seyahatnâmesi, Ma‘rûzât, Mustafa Reşid Paşa’ya Yazdığı Mektuplar, Viyana’dan Bâbıâli’ye Yazdığı Mektuplar, İskenderiye’den Bâbıâli’ye Yazdığı Mektuplar, Tanzîmât-ı Hayriyye’ye Dair Valilere Gönderilen Ferman ve Siyasî Yazılar, Resmî ve Hususî Mektupları, Meclis-i Vâlâ Reisi ve Meclis-i Tanzîmat Âzası İken Kaleme Aldığı Mazbatalar, Devlet İşlerinin Düzeltilmesi İçin Muhtelif Zamanlarda Yazılan Lâyihalar ve Mazbatalar, Bazı Islahata Dair Kaleme Aldığı Lâyihalar, Risâle-i Ahlâk, Zeyl-i Risâle-i Ahlâk, Âsâr-ı Rifat Paşa, Siyâset-i Esâsiyye ve Dâhiliyye başlıklarını taşımaktadır“ -- DİA.
“Müntehabât-ı Âsâr“ adıyla yayınlanmış olan risâleler Kütüphanemizde A/3452 yer numarasında kayıtlıdır.