CIÉPO 19 : Osmanlı öncesi ve dönemi tarihi araştırmaları, 26-30 Temmuz 2010, Van, bildiriler / editörler İlhan Şahin, Hikari Egawa, Emine Erdoğan Özünlü, Tuncay Öğün.

Yer Numarası
A.VIII/3579
ISBN
9789757914426
Dil Kodu
Türkçe, İngilizce
Basım Bildirimi
1. baskı.
Yayın Bilgisi
İstanbul : İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), 2014.
Fiziksel Niteleme
2 c. (558 s. ; s. [569]-1081) : resim (çoğu renkli), harita, plan, tablo ; 24 cm.
Bibliyografi, vb. Notu
Bibliyografik bilgi içerir.
İçindekiler Notu
I. CİLT -- Horses, Pearls, Silks and Trade. Genoa and the Italian city-states in the thirteenth-fourteenth centuries. sources in Persian and Arabic-Records from Italian archives / Valeria Fiorani Piacentini, s. 13-24 -- Should we throw away western sources? Western “Didactic Prose” on the oriental societies from Herodotus to Kapuscinski / Dariusz Kolodziejczyk, s. 25-34 -- Tevârih-i Âli-i Osman by Cenâbî Mustafa Efendi / Mehmet Demiryürek, s. 35-44 -- Evliya Çelebi (1610-1638) and his presumptive journey to Sweden / Elżbieta Święcicka, s. 45-54 -- XVII. yüzyılın ikinci yarısında meçhul bir Rus harp esirin hatıralarında Osmanlı İmparatorluğunun tasviri / Dilaver Azimli, s. 55-62 -- The cadi the consul of salonica : a cade study of comlementary sources C. 1830-40 / Micheal Ursinus, s. 63-72 -- XIX. Yüzyılın ikinci onyılında Hacı Zeynel Abidin Şirvânî’nin Anadolu’ya seyahati / Namiq Musalı, s. 73-98 -- XVI. Yüzyıl Anadolusunda dış göçler : Şarkiyan / Alpaslan Demir, s. 99-110 -- Çarlık Rusyası’nın Kars vilayetinde uyguladığı iskân politikası ve Müslüman ahalinin Anadolu’ya göçleri (1878-1914) / Candan Badem, s. 111-126 -- Preliminary results of the Ka.y.a (kaya yerleşimleri ahlat) project 2007-2009 / Roberto Bixio, Andrea De Pascale, s. 127-142 -- The city of Van in the late middle ages / Tom Sinclair, s. 143-152 -- Amasya sancağının demografik yapısı ve iskân siyasetinde karşılaşılan sorunlar / Mehmet Kaya, s. 153-164 -- Pazar yerinden kasabaya: Düzce’nin doğuşu / Hikari Egawa, İlhan Şahin, Halit Ramazanoğlu, s. 165-170 -- XV-XVI. Yüzyıllarda Alaşehir ve çevresi / Cahit Telci, s. 171-182 -- XVI. Yüzyıl Ayntâb Sancağı örneğinde müstahfız timarlarının mekânsal örgütlenişi üzerine bazı düşünceler / Emine Erdoğan Özünlü, s. 183-194 -- 16. asırda Halep’te asayişe dair sorunlar / Metin Akis, Mehmet Kabacık, s. 195-204 -- Seyyahların gözüyle İznik şehri ve yapıları / Ü. Melda Ermiş, s. 205-232 -- 1742-1754 yılları arasında İzmir kazasına dair notlar / Gülben Mat, s. 233-246 -- Klasik dönemden XIX. yüzyıla geçiş : Diyarbekir ve Dersim örneği / İbrahim Yılmazçelik, s. 247-278 -- 19. yüzyılda Akdeniz’de bir liman çevresinde büyüyen kent : Mersin / Emine Dingeç, s. 279-290 -- İzmit Sancağında göçmen yerleşmelerindeki iskân ve imar faaliyetlerine ilişkin bazı tespitler / Şennur Kaya, s. 291-298 -- XIX. Yüzyıl sonları ve XX. yüzyılın başlarında Edremit şehir merkezinin demografik ve etnik özellikleri / Nahide Şimşir, s. 299-312 -- Osmanlı mimarlığında bir yönetim binası örneği: Canik/Samsun hükümet konağı / Nurcan Yazıcı, s. 313-330 -- Akkoyunlu-Karakoyunlu mücadelelerinin Doğu Anadolu’ya etkileri / Hasan Akyol, s. 331-342 -- Van’ın 16. yüzyılda dört kez kuşatılması üzerine belgeler ve notlar / Jean-Louis Bacqué-Grammont, s. 343-348 -- Sultan I. Ahmed döneminde Osmanlı-Venedik ilişkilerine genel bir bakış / Mikail Acıpınar, s. 349-362 -- Yemen fatihi vezîr-i A’zâm Koca Sinan Paşa’nın Yemen seferi döneminde Osmanlı-Zeydî mücadeleleri / Saadettin Baştürk , s. 363-370 -- Yeni belgeler ışığında Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul hayatı ve Bâbıâli olayı / Kemalettin Kuzucu, s. 371-392 -- İngiliz belgelerine göre 19. yüzyıl sonunda Halep’te toplum, yönetim ve konsoloslar arasındaki ilişkiler / Fulya Düvenci Karakoç, s. 393-416 -- Cristina Di Belgiojoso (1808-1871): An Italian Princess in the Ottoman countryside / Maria Pia Pedani, s. 417-426 -- Bir siyasi krizin analizi: Suriye protestan koleji tıbbiyesi ve Amerika Birleşik Devletleri - Osmanlı ilişkileri üzerindeki etkisi / Adil Baktıaya, s. 427-436 -- Osmanlı daimî elçiliklerinin yayılışı ve Japonya-Çin örneğiyle mukayesesi / Tadashi Suzuki, s. 437-444 -- Rumeli demiryolları inşaatı ve Hirş’in Yahudilerle ilgili faaliyetleri / Yuko Saito, s. 445-450 -- Van’da misyonerlik faaliyetleri : Amerikan Board Hastahanesi / Abidin Temizer, s. 451-470 -- Yemen ıslahı hakkında Siverek mebusu Nureddin Bey’in Meclis-i Meb’usana verdiği kanun Lâhiyası (19 Şubat 1326 / 4 Mart 1911) / Metin Ayışığı, s. 471-494 -- Osmanlı’nın son mîri İzzeddin Şîr Bey ve isyanı / Tuncay Öğün, s. 495-502 -- 19. Yüzyılda Osmanlı diplomasisinde nişanın ve madalyanın sembolizminden yararlanma konusunda bir örnek : Şefkat nişanı / Namık Sinan Turan, s. 503-518 -- Enver Paşa’nın son savaşı ve ölümü meselesi / Aydın İdil, s. 519-538 -- Osmanlı Devleti’nde hilafet fikrinden hareketle Kâzım Karabekir’in saltanat ve hilâfetin ilgası ile alakalı mülahazaları üzerine bir analiz / Şarika Gedikli Berber, s. 539-557.
II. Cilt -- Şer’iye sicillerine göre XVI. yüzyılın ikinci yarısında Halep’te boşanma davaları ve Mihir / Mehmet Kabacık, s. 569-588 -- Şer’iye sicilleri ışığında gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının aile hayatı : Konya örneği (1700-1725) / İzzet Sak , s. 589-606 -- Cultural assimilation of a 16th - century new muslim : the mecmua ÖNB A.F. 437 / Claudia Römer , s. 607-620 -- Tanzimat döneminde din değiştirme üçgeni : ihtida-gizli din-tanassur / Halide Aslan , s. 621-646 -- Dulkadirli eyaleti’nde gayrimüslimler , İbrahim Solak , s. 647-652 -- A prelude on the relations between local notables and non-muslims : the case of Sivas (1777-1839) -- Bilge Özel İmanov , s. 653-662 -- XIX. yüzyılın ilk yarısında Isparta’da gayrimüslim nüfus / Hasan Babacan , s. 663-684 -- 1259 (1843) tarihli Kayseri Cizye defterine göre Rum ve Ermeniler / Doğan Yörük , s. 685-706 -- Ottoman customs tariffs from a comparative perspective : An Analysis of the Russian tariff of 1782 / Masako Matsui , s. 707- 728 -- XIX. Asır âşıklarında Osmanlı sosyal hayatına ve ekonomisine dair bazı tespitler / Abdulselam Arvas , s. 729-738 -- Manisa bağcılar bankası : kuruluşu ve örgütlenme süreci (1917-1927) / Nejdet Bilgi , s. 739-762 -- Vakıfs and conservation of the buildings in the Ottoman period / Tuba Akar , s. 763-772 -- Tokat sancağı vakıf muhasebe defterleri (1880-1920) / Ali Açıkel , s. 773-786 -- Kapatılan bazı Bektaşî tekkelerinin mal varlıklarının dağıtıldığını gösteren bir belge / Zeki Tekin , s. 787-798 -- Waqf system in the late Ottoman Empire and Turkey (19th - early 20th century) : Institutional crisis and search for new philosophy of waqf / Pavel V. Shlykov , s. 799-810 -- XX. yüzyılın başlarında Van tapu kayıt defterlerine göre vakıf gayrimenkulleri / Sami Ağaoğlu , s. 811-842 -- Rhapsody in blue (White, Red, Green…) : colour as the aural and thematic focus of a species of Ottoman lyric poetry / Edith Gülçin Ambros , s. 843-860 -- Ma’zûl bir Osmanlı kadısının duyguları ya da bir kadı şiiri / Alaattin Aköz , s. 861-866 – Osmancık romanının değerlendirilmesinde motif değerler / Nesrin Tağızade - Karaca , s. 867-884 -- Kırgız ve Osmanlı Türkçelerinde İslâm dini ile ilgili ortak kelimeler üzerine bazı düşünceler / Burul Sagınbaeva , s. 885-898 -- Van halkevi ve faaliyetleri / Güneş Şahin , s. 899-936 -- Sûr-ı Hümâyûn’da Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî kültürü : 1530 şenliği ile 1582 şenliği’nin mukayesesi / Mihoko Oku , s. 937-944 -- Puşkin’nin eserleriyle Türk kültürü ve anlayışı / Beyhan Asma , s. 945-954 -- An Ottoman heritage in Palestine : the mawsim (annual ziyaret) of nebi reubin’s (maqam) shrine - Yafa (jaffa) / Mahmoud Yazbak , s. 955-960 -- Latifi tezkiresinde geçen latifelerden hareketle 16. yüzyıl Osmanlı toplumuna dair folklorik ve kültürel bazı değerlendirmeler / Mehmet Karaaslan , s. 961-970 -- Kıyafet albümleri ve bir Osmanlı kıyafet albümündeki giysilerin biçimsel özelliklerinin incelenmesi / Emine Koca - Fatma Koç , s. 971-996 -- Safranbolu evlilik ve düğün âdetleri, Ayşe Yücel Çetin, s. 997-1010 -- Geçmişten günümüze Van ve Şanlıurfa ili kilimlerinin ortak özellikleri / Taciser Onuk - H. Feriha Akpınarlı , s. 1011-1018 -- Van yöresi geleneksel çorap örücülüğünde motif kompozisyon özellikleri / H. Feriha Akpınarlı - Hatice Tozun, s. 1019-1026 -- Taşpınar örnek halıları / Aysen Soysaldı - Pakize Kayadibi , s. 1027-1038 -- Ağrı-Doğubayazıt yöresi dokuma beşik örnekleri / Fatma Nur Başaran - Hanife Yarmacı , s. 1039-1046 -- Oltu taşı ve altın kullanılarak yapılan takılardan örnekler / Ebru Alparslan , s. 1047-1056 -- Doğu Anadolu’da Gazan (Han) yaylası / Tuncer Baykara , s. 1057-1062 -- Kırgızlarda at hastalıkları tedavi etme yöntemleri / Baktıbek İsakov , s. 1063-1068 -- Kırgız halk oyunlarından Ordo ‘nun tarihsel çağrışımları / Sulayman Turduyeviç Kayıpov , s. 1069-1081.
Emeği Geçenler
Şahin, İlhan, editör.
Egawa, Hikari, editör.
Özünlü, Emine Erdoğan, editör.
Öğün, Tuncay, editör.
Kurum Adı
CIÉPO (Comité International d'Études Pré-Ottomanes et Ottomanes)
Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi.
Toplantı Adı
CIÉPO 19 Sempozyumu ( (19. : 2010 : Van, Türkiye)